Công nghệ xử lý sinh học


Đặc điểm công nghệ: Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.
Ưu điểm: Diện tích xây dựng và thời gian lưu nước ít hơn so với AO/A2O thông thường.
Nhược điểm: Phát sinh chi phí giá thể, chi phí bảo trì.
Áp dụng:
– Các loại nước thải chứa các chất ô nhiễm có thể phân hủy sinh học.
– Các công trình có diện tích trung bình.